Odlingsråd vår/sommar

Frostskydd

Det är de sena nattfrosterna under förvåren som utgör den största faran för frostskador och eventuella skyddsåt-gärder bör därför koncentreras till denna tid. För lågväxande och småbladiga rhododendron rekommenderas därvid täckning med skuggväv.
Större, vanliga hybrider har som regel inget skyddsbehov, har du ömtåliga, mera högväxande vildarter fordras som regel ett mera varaktigt och robust skydd i form av staket med kraftig väv.
Något som du alltid bör vara uppmärksam på är att växtplatsen i största möjliga mån är vindskyddad. Bäst är ett varaktigt skydd av läväxter, som utgör ett naturligt inslag i din trädgård.
Sticklingar, fröplantor
Årets rotade sticklingar samt pricklade och omskolade fröplantor kan placeras i bänk eller annan skyddad plats först när frostnätterna med stor säkerhet är förbi.
Renhållning, luckring
Ta bort förekommande ogräs, renkratta inte rhododendronrabatten, se i stället till att vid behov komplettera med ytterligare täckmaterial.
Behöver du tillföra mera torvmull utnyttja våra attraktiva erbjudande under rubriken "Saluförda produkter".
Bevattning
Rhododendron fordrar mycket vatten under blomningstiden och den därpå följande tillväxten, ju större blad desto mera vatten.
Under augusti/september, speciellt vid milt väder, bör dock viss återhållsamhet ske. Risk finns annars för att inte önskvärd tillväxt eller blomning sätter igång.

Gödsling

I den mån gödsling är behövlig - detta gäller speciellt om odlingsjorden till stor del består av näringsfattig torvmull -

kan lämplig gödsel inblandas i ytskiktet kort tid efter det att tjälen gått ur jorden. Använd gärna "Animix" långtidsverkande gödselmedel, se artikel i Rhodo-Info 10. Gödsla aldrig efter månadsskiftet juni-juli.
Svampangrepp

Milda vintrar kombinerade med fuktiga perioder under höst och tidig vår kan medföra förekomst av svampangrepp (brunaktiga fläckar) på vintergröna blad. Likaså kan lövfällande azaleor drabbas av mjöldagg, en gråskimrig, puderaktig beläggning på bladen. Det går inte att återställa redan angripna blad utan besprutning bör ske enbart i förebyggande syfte. Ännu viktigare är att behandlingen upprepas nästföljande säsong innan nya angrepp börjat.
Beskärning
All nödvändig beskärning under våren; detta gäller även beskärning av friska grenar. Finns blomknoppar vänta gärna tills dessa slagit ut men beskär därefter så snart blommorna börjat falna och innan nya skott hunnit bryta fram.
Bladfällande azaleor bör däremot utsättas för årlig inkortning av nyväxten för att uppnå tätare växtsätt. För storbladiga, städsegröna rhododendron upp till manshöjd bör du, för att stimulera god tillväxt, varsamt bryta av vissna blomställningar. Givetvis undantag för de pollineringar du själv utfört.
Insektsangrepp
Var speciellt uppmärksam på nyväxten under maj-juni, biljettångsklipp i bladkanten tyder på angrepp av Öronviveln. Om ovansidorna på bladen är matta, gulprickiga-grådaskiga samt nedsmutsade på undersidan av svarta prickar tyder detta på angrepp av Nätstinkfly. För mera information, skaffa vår skrift nr 7. Närmare information finner du under fliken Föreningen.